సహస్రావధాని “కోట వేంకట లక్ష్మీ నరసింహం” గారిచే తణుకులో విశిష్ట కవిసత్కారము.