బృహత్ ద్విసహస్రావధాని శ్రీ డా.మాడుగుల నాగఫణి శర్మ గారిచే హైదరాబదు త్యాగరాయ గానసభలో ది.10-07-2016న సన్మానము.