చిన్నజీయరు స్వామి వారి షష్టిపూర్తి మహోత్సవములో అందుకున్న సత్కారము