గురుసహస్రావధాని “శ్రీ కడిమిళ్ళ వరప్రసాదు గారిచే సన్మానము